top of page

Samarbeidet mellom hjem og skole

A. Utdanningsdirektoratet har laget en temaside på sine hjemmesider kalt "Samarbeid mellom hjem og skole". Temasiden inneholder mye nyttig informasjon som vi anbefaler alle foreldre med skolebarn å gjøre seg kjent med.


Ved å klikke på menyen øverst på nettsidene til FUG får man en detaljert oversikt over innholdet på nettstedet.


FUG presenterer seg slik på hjemmesiden: "FUG gir råd og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole, og skal sikre at foreldrestemmen blir hørt i skolepolitiske saker. I tillegg til å gi råd til foreldre, gir vi også innspill til utdanningsmyndighetene om hjem-skole-saker. FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11. Det er Kongen i statsråd som oppnevner utvalget for fire år om gangen."


C. I Læreplanens innledende kapittel, kalt "Overordnet del", finnes det et avsnitt kalt "Samarbeid mellom hjem og skole". Der står følgende avsnitt (med våre uthevninger):


Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og samarbeidet skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikling.


God kommunikasjon mellom hjem og skole bidrar positivt til skolens arbeid med læringsmiljøet og til elevenes oppvekstmiljø. Foreldrene og foresatte har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. De er barnas og ungdommenes viktigste omsorgspersoner og har kunnskap som skolen kan bruke for å støtte elevens danning, læring og utvikling. Skolen har det overordnede ansvaret for å ta initiativet til og tilrettelegge for samarbeid. Dette innebærer å sørge for at foreldre og foresatte får nødvendig informasjon, og for at de gis mulighet til å ha innflytelse på sine barns skolehverdag.

Hjemmets holdning til skole er av stor betydning for elevenes engasjement og skoleinnsats. Foreldre og foresatte møter skolen med ulike behov, forventninger og meninger om skolens mål og praksis. Det kan skape spenninger som kan være krevende for skolen å håndtere. Skolen må gi tydelig uttrykk for hva den skal og kan tilby, og hva som forventes av hjemmet. God og tillitsfull dialog er et gjensidig ansvar. Skolen må imidlertid ta hensyn til at ikke alle elever har samme mulighet til å få hjelp og støtte i hjemmet.


Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page