top of page

Et brev til rektor i forbindelse med Pride

Dette brevet ble sendt til rektoren på en skole i Oslo-området av en engasjert far i mai 2022. Brevet uttrykker farens bekymring for sine to barn i møte med forvirrende undervisning om kjønn og seksualitet i skolens lærebøker og i en eventuell Pride-uke.


Dersom du ønsker å bruke brevet eller deler av det i en egen henvendelse til skolen, er du helt fri til å klippe, lime og redigere teksten. Brevet nedenfor er en anonymisert utgave av teksten, der alle navn på personer, skole og sted er fjernet.

Til skolens rektor og ledelse,


Jeg er opprørt og bekymret over deler av det jeg leser i læreplaner og lærestoff (Fagfornyelsen 2020) og som mine to barn i 3. og 5. klasse skal lære om seksualitet, kjønn og kjønnsidentitet. Hvis jeg skal være ærlig, så er jeg vel egentlig sjokkert.


Jeg ønsker en god og åpen dialog med skolen om dette, og vil derfor gjerne treffe dere snarest mulig for en samtale om punktene nedenfor.


Min bekymring gjelder i første rekke følgende to forhold:


1. Jeg er bekymret for at skoleledelsen vil heise Pride-flagget på skolen i en uke – slik jeg vet at de fleste Oslo-skolene vil gjøre. Pride-flagget sies å representere

inkludering og mangfold, men Pride-paradene arrangeres i all hovedsak av den seksualpolitiske organisasjonen Foreningen FRI (tidligere LLH).


På FRIs nettsider forfekter de en ekstrem form for grenseløs seksualitet som tydelig inkluderer polygami og polyamori, samt andre svært kontroversielle politiske kampsaker vedrørende surrogati, innføring av et tredje juridisk kjønn, mm. ( https://www.foreningenfri.no/om-oss/fri-mener/arbeidsprogram-2020-2022/ ).


For meg – og svært mange andre foreldre – representer dette flagget den pågående seksualpolitiske kampen til FRI og er derfor et splittelsens flagg. Jeg kan ikke av samvittighetsgrunner tillate at mine barn går på skolen så lenge dette flagget vaier i skolegården eller i klasserommene, eller at de skulle delta i en eventuell Pride-parade. Dessuten har vi allerede et glimrende flagg som representerer inkludering og mangfold – det norske flagg.


Mitt spørsmål til skolen er derfor: Kan skolen vår flagge med det norske flagg i stedet for Pride-flagget når mangfold og inkludering skal feires?


Dersom skolen skulle velge å flagge med Pride-flagget eller delta i en Pride-parade, anmoder jeg om å få vite hvilke dager dette vil skje, slik at jeg kan undervise mine barn om inkludering og mangfold hjemme disse dagene. Jeg vil også offentlig gå ut med anmodning til andre foreldre i kommunen om hvilke rettigheter de har i forbindelse med fritak fra undervisning og arrangementer som bryter med deres overbevisning/livssyn/filosofi.


2. Jeg er bekymret for at mine og andres barn skal indoktrineres i den uvitenskapelige og forvirrende kjønnsideologien som er i ferd med å innføres i skolene i forbindelse med Fagfornyelsen 2020. Fagfornyelsen har selvsagt også flere gode punkter – særlig i den overordnede del – men dessverre er punktene om kjønn spesielt bekymringsfulle.


Slik jeg ser at punktene i Fagfornyelsen kommer til uttrykk og konkretiseres i lærestoffet til mine barn, så er jeg dypt rystet. Formuleringene som barna skal lese, oser av en radikal kjønnsideologi som er uvitenskapelig og direkte skadelig/forvirrende for dem. Det er også en innføring av en terminologi som setter kampen for biologiske kvinners rettigheter mange tiår tilbake.


En mengde nye ord og begreper innføres ukritisk: kjønnsidentitet (man kan være født i feil kropp), kjønnsmangfold (det finnes flere enn to kjønn, og man kan være flere kjønn samtidig), pronomenet hen, begrepet cis (ord for at opplevd kjønn og biologisk kjønn samsvarer).


Jeg frykter at undervisningen vil skape forvirring for mange barn, mer enn den vil hjelpe de få som evt lider av kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens. Offentlig statistikk: 0,03% i Norge (3 av 10.000) har byttet juridisk kjønn i løpet av årene etter at Lov om endring av juridisk kjønn ble vedtatt i 2016.


Den voldsomme økningen blant barn og unge med ulike former for kjønnsdysfori er bekymringsfull – og jeg opplever det online lærestoffet fra Gyldendal (Skolestudio) som "bensin på bålet" i denne forbindelse. Jeg er derfor svært kritisk til at mine barn har full tilgang til dette lærestoffet. Finnes det måter å blokkere enkelte sider på for mine barn? Kan skolen vurdere andre læreverk?


Jeg ser at i både Samfunnsfag og Naturfag, samt i det tverrfaglige Helse og Livsmestring blir kjønn og seksualitet behandlet. Jeg anmoder skolen om å sende meg en oversikt over alle skoletimer fra nå og frem til skoleslutt der kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk ol vil bli omtalt. I utgangspunktet vil jeg be om fritak for alle disse timene for mine to barn. Det er også mulig at jeg kunne vært til stede i klasserommet i de timene hvor dette skal undervises, slik at jeg kan forsikre meg om at det som undervises, ikke representerer den uvitenskapelige kjønnsideologien til FRI. Dette kan vi snakke nærmere om.


Oppsummert;

1. Er det mulig å få et møte med skoleledelsen innen utgangen av neste uke?

2. Skal skolen markere Pride, evt når? Jeg vil ta mine barn ut av skolen så lenge eventuelle Pride-markeringer gjennomføres.

3. Når og i hvilke fag vil den nye forståelsen av kjønn bli undervist i 3. og 5. klasse? Jeg vil da ta mine barn ut av disse skoletimene.

4. Jeg anmoder også om å få innsyn i hvilke forslag, anmodninger, ressurser og instrukser skolen har fått fra kommunalt hold når det gjelder feiring av Pride på skolen.


Mitt varsel om fritak fra undervisningen gjøres med basis i Opplæringsloven §2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa. (Se første del av lovteksten nederst i denne mailen.)


Vennlig hilsen N. N. N.

Tlf:Opplæringsloven §§ 2-3 a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa.

Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre retten til likeverdig opplæring.


Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum.Siste innlegg

Se alle
bottom of page