top of page

Et eksempel på brev til rektor eller barnehagestyrer


Dette er et brev som et foreldrepar på Østlandet sendte til skolen der barnet deres er elev. Hensikten var å be om et møte med rektor og eventuelt andre i skolens ledelse.


Hvis du/dere ønsker å gjøre noe liknende, er dere fri til å bearbeide og inkludere så mye dere ønsker av teksten nedenfor i deres eget brev.


Til rektor og skoleledelsen på ……………….…. skole, Som engasjerte foreldre er vi godt kjent med det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring», samt kompetansemålene som knyttes opp mot undervisning om kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering i Læreplanen 2020.


Nå sier ikke kompetansemålene spesifikt noe om hvordan f.eks. undervisning om kjønn og kjønnsidentitet skal foregå med tanke på innhold, og hvordan det skal defineres og presenteres i undervisningen.


Vi har nå sett nærmere på innholdet i lærebøkene som brukes på ….…..… skole, og vi reagerer på en del av det som blir fremstilt der.


Det vi vektlegger som foreldre, er at undervisningen som blir gitt, skal ivareta barns og unges identitetsutvikling. Elevens beste skal være et grunnleggende hensyn i opplæringen. Men etter vår mening kan deler av innholdet i lærebøkene i stedet skape forvirring hos barn og unge.


Det å for eksempel fremstille kjønn som en følelse, og at barn nå får presentert kjønn som noe en kan velge, tror vi ikke er hensiktsmessig. Vi synes også det er bekymringsverdig med fokuset på ideen om «født i feil kropp», noe som blir presentert veldig tidlig på barnetrinnet.

At enkelte barn har en opplevelse av å være født i feil kropp, skal en ta på alvor, og disse skal møtes med omsorg og empati. Men på hvilken måte vil den overveldende majoriteten, som i utgangspunktet identifiserer seg med sitt biologiske kjønn, påvirkes av undervisning som fremstiller denne tematikken?


Dette er et omfattende tema, og vårt ønske er å avtale et møte med dere for å legge fram hvilke tanker vi har om tematikken, og hvilke deler av lærebøkene vi er kritiske til. Det vil også være interessant å høre hvilke meninger dere har om innholdet i lærebøkene. Med vennlig hilsen,

......................................................


Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page