top of page

Hva sier Læreplanen 2020 om kjønn og kjønnsidentitet?

Kompetansemål i Læreplanen 2020 ("Kunnskapsløftet")


A. I tillegg til kompetansemålene i hvert fag inneholder Læreplanen 2020 kompetansemål i tre tverrfaglige temaer som skal behandles i alle fag og sammenhenger der det er naturlig. Det temaet som er mest relevant for våre temaområder er dette:

Dette tverrfaglige temaet inneholder mange ulike emner, men et av de sentrale temaene er kjønn og seksualitet. Det ser man tydelig i oversikten nedenfor, der alle kompetansemål fra Folkehelse og livsmestring er markert med [F & L].


B. På Bufdir's temaside kalt "LHBT + skole = sant" ligger det en oversikt over alle kompetansemålene relatert til kjønn og seksualitet i de ulike fagene. Under kompetansemålene finner man råd og tips til lærerne.


C. På nettsidene til organisasjonen Sex og politikk finner man en alternativ gjennomgang av kompetansemålene i Læreplanen 2020 angående kjønn og seksualitet.


D. Nedenfor gjengir vi de mest spesifikke kompetansemålene relatert til kjønn og seksualitet i ulike fag:

Kompetansemål på ulike klassetrinn:


1. - 2. klasse i grunnskolen


Samfunnsfag

 • beskrive og gi eksempler på mangfold i Norge, med vekt på ulike familieformer og folkegrupper, inkludert det samiske urfolket [F & L]

 • samtale om følelser, kropp, kjønn og seksualitet og hvordan egne og andres grenser kan uttrykkes og respekteres [F & L]

3. - 4. klasse i grunnskolen


Samfunnsfag

 • samtale om variasjonar i familieformer og om relasjonar og oppgåver i familien

 • gje døme på rettar barn har, og ulike forventningar jenter og gutar møter i kvardagen, og samtale om korleis forventningane kan opplevast

 • samtale om tema knytte til seksualitet, grensesetjing, vald og respekt

 • lage ei oversikt over normer som regulerer forholdet mellom menneske og forklare konsekvensar ved å bryte normene

 • samtale om identitet, mangfold og fellesskap og reflektere over hvordan det kan oppleves ikke å være del av fellesskapet [F & L]

 • samtale om grenser knyttet til kropp, hva vold og seksuelle overgrep er, og hvor man kan få hjelp hvis man blir utsatt for vold og seksuelle overgrep [F & L]

Naturfag

 • observere og skildre korleis kroppen reagerer i ulike situasjonar, og samtale om ulike kjenslemessige reaksjonar og samanhengen mellom fysisk og psykisk helse

 • samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene, om kjønnsidentitet og om menneskets reproduksjon [F & L]


5. - 7. klasse i grunnskolen


Samfunnsfag

 • snakke om kjærleik og respekt, variasjon i seksuell orientering, samliv og familie og diskutere konsekvensar av manglande respekt for ulikskap

 • gje døme på korleis kjønnsroller og seksualitet blir framstilt i ulike medium og diskutere dei ulike forventningane det kan skape

 • utforske ulike sider ved mangfold i Norge og reflektere over menneskers behov for å være seg selv og for å høre til i fellesskap [F & L]

 • reflektere over variasjoner i identiteter, seksuell orientering og kjønnsuttrykk og egne og andres grenser knyttet til følelser, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte hva man kan gjøre om grenser blir brutt [F & L]

Naturfag

 • forklare kva som skjer under puberteten og snakke om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering

 • gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet [F & L]

KRLE

 • samtale om etikk i samband med ulike familieformer, forholdet mellom kjønna, ulik kjønnsidentitet og forholdet mellom generasjonane


8. - 10. klasse i grunnskolen


Samfunnsfag

 • gje døme på korleis oppfatningar om forholdet mellom kjærleik og seksualitet kan variere i og mellom kulturar

 • analysere kjønnsroller i skildringar av seksualitet og forklare forskjellen på ønskt seksuell kontakt og seksuelle overgrep

 • reflektere over likheter og ulikheter i identiteter, levesett og kulturuttrykk og drøfte muligheter og utfordringer ved mangfold [F & L]

 • reflektere over hvordan identitet, selvbilde og egne grenser utvikles og utfordres i ulike fellesskap, og presentere forslag til hvordan man kan håndtere påvirkning og uønskede hendelser [F & L]

Naturfag

 • formulere og drøfte problemstillingar knytte til seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetjing og respekt, seksuelt overførbare sjukdomar, prevensjon og abort

KRLE

 • reflektere over etiske spørsmål knytte til mellommenneskelege relasjonar, familie og vener, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur

 • gjøre rede for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religioner og livssyn


Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page